Please select To the mobile version | Continue to access the desktop computer version
| |

ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑

 Forgot password?
 ลงทะเบียน
Search
View: 85|Reply: 0

รายงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ

[Copy link]
Post time: 2016-9-8 22:58:39
| Show all posts |Read mode
รายงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ 2559
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน  Smis 8 หลัก
การบริหารงานวิชาการ(โครงการ)
การบริหารงานทั่วไป(โครงการ)
การบริหารงานบุคคล(โครงการ)
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน(โครงการ)
การบริหารกิจการนักเรียน(โครงการ)
ลงชื่อผู้รายงาน
ตำแหน่ง
บ้านนาป่าหนาด
42010081
14
9
2
2
3
นางทัศนวรรณ  สุวรรณธรรมมา
ครู
บ้านนาบอน
42010018
12
7
4
6
3
นางสริยาภรณ์  พลดาหาญ
ครู
บ้านท่าข้ามโพนสว่าง
42010019
12
7
4
6
3
นางพนมพร  วัลลภาชัย
ครู
บ้านหัวฝาย
42010020
12
7
4
6
3
นายไพบูลย์  กงภูธร
ครู
บ้านห้วยกระทิง
42010011
15
12
5
7
1
นางสุนิษา  หิรัญโท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านกำพี้
42010007
11
8
1
1
2
นายวุฒินันท์  สุวรรณศรี
บ้านห้วยซวกคกเลาใต้
42010108
5
5
3
4
2
นางสาวสุรีฉาย  สวัสดิ์รักษ์
ครู
บ้านภูสวรรค์
42010068
9
4
4
4
3
นายถาวร  คำพีระ บ้านภูสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพน
42010038
9
2
3
2
8
นายนิพนธ์  แสนนางชน
บ้านนาเบน
42010084
13
9
4
6
4
นางสายตะใบ  ละตา
ครู คศ.3
บ้านยาง
42010264
4
11
1
2
4
นายนิคสัน  ทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองดอกบัว
42010050
7
7
1
4
2
นางญาณิศา  อยู่งาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก
42010060
10
9
2
2
3
นางรติมณีฐ์  ชัชวาลย์
บ้านน้ำแคม
42010271
7
3
2
4
6
นายคณิต  ธาราวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านอุมุง
42010109
8
4
2
2
2
นายธนภณ  คำยิ่งเดชาภัทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
42010131
3
2
1
3
2
นายธวัช ราชมี
ครู
บ้านท่าสวรรค์
520385
16
15
2
3
6
นางสาวนิภาพร ดีตะนะ
ครู
ห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
42010098
8
6
2
2
3
นางสุรัสวดี   สีลารักษ์
บ้านไผ่โทน
42010003
4
2
3
2
4
นายถาวร   ไชยโสดา
บ้านโพน
42010103
11
7
4
2
5
นายสุรพงษ์  แก้วพิลารมย์
บ้านคกไผ่
42010135
9
5
2
1
1
นายเผด็จ  ผาหอมสุข
บ้านวังขาม
42010265
2
2
2
1
3
นางสาวธิดารัตน์   หนูจู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านหินตั้ง
42010087
8
8
1
2
5
นางศริญญา  วงษ์ลา
ครู
บ้านแสนสำราญ
42010088
4
2
1
2
2
นางนิตยา  บุทองรัตน์
ครู
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
42010072
5
4
5
6
5
นางสาวกิตติมา  ชาทองยศ
บ้านน้ำสวยภักดี
42010071
4
3
3
3
4
นางสาวกิตติมา  ชาทองยศ
บ้านเมี่ยง
42010278
9
9
2
3
4
นายส่งศักดิ์  จันดาศรี
บ้านห้วยพิชัย
42010142
9 โครงการ 28 กิจกรรม
5 โครงการ 21 กิจกรรม
2 โครงการ 10 กิจกรรม
1 โครงการ  4   กิจกรรม
ไม่มี
นางดุษฎี  ศรีจำปา
ชุมชนบ้านนาอ้อ
42010039
10
ุ6
3
3
ุ6
นายวรดิษฐ์ ดาวงษา
ครู
บ้านสะอาดลายเหนือ
42010051
13
14
2
3
6
นายพงศ์ณภัทร  บุญโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวแก่ง
42010120
8
8
3
2
3
นางสมจิต  ตันทอง
บ้านห้วยพอด
42010099
8
9
2
3
11
นายแสงทอง  ธนะสูตร
บ้านแก่งม่วง
520254
16
4
4
4
4
นายเดชา สุทาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังแคน
42010049
6
11
2
3
4
นายสมัย  วันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าเปิบ
42010001
4
2
3
1
5
นายปราการ บุตรโยจันโท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลาดค้อ
42010006
6
3
2
1
3
นายอาทิตย์  กิจโป้
บ้านหาดทรายขาวผามุม
42010118
7
6
1
3
4
นายประวิทย์ ตันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบวกอ่าง
42010262
8
3
3
2
10
นายเทียนชัย  นิลโขง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านกกดู่
42010008
11
9
1
3
6
นายสุธน สุพรมอินทร์
บ้านห้วยเดื่อ
42010274
3
9
3
3
5
นายภาคภูมิ  นอแสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสาระแพ
42010119
7
4
2
3
5
นางสุทัศน์ ชัยเภรี
ครู
บ้านนาแขม
42010023
11
8
2
1
7
นายสงบ พลพันธุ์
บ้านตูบโกบ
42010005
11
8
2
2
5
นายทรงเดช จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาซ่าว
42010106
9
3
2
1
6
นายเกรียงศักดิ์  เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำมี
42010275
9
8
1
1
1
นางสาวทัศธมณฑ์  กาวน
ครู
บ้านสงเปือย
42010094
7
2
2
3
3
นายสุพล  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผาแบ่น
42010107
9
12
3
1
3
นางวิยะดา   ภูสีดิน
ครู
บ้านน้ำพาน
42010283
7
3
1
1
9
นางจิรัฐวรรณ   แผนสมบูรณ์
บ้านไร่ทาม
420010042
17
6
3
2
4
นายสุเกียรติ  สุจิมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองนาทราย
42010028
7
8
1
2
1
นายเสด็จ  ศรีบุรินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านทรัพย์มงคล
42010029
6
5
2
2
3
นายเทพศักดิ์ ใครอุบล
ครู
ชุมชนบ้านอาฮี
42010287
15
2
1
4
4
นายพนมไพร   เปาวนา
บ้านกอไร่ใหญ่
42010069
11
3
2
2
8
นางวิรัฐยา  มีภูเวียง
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
42010072
24
10
1
3
4
นายพันธุ์เทพ ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านส้าน
42010056
7
3
2
2
5
นายวรฉัตร  แก้วมณีวัฒน์
บ้านห้วยคัง
42010285
6
4
1
1
2
นางหนูตาล  ตัญญาภักดิ์
บ้านหนองปกติ
42010284
6
3
1
1
4
นายทองอินทร์  อุบลชัย
บ้านวังเป่ง
42010277
12
7
2
2
-
นางศรัญญาภรณ์  สุทาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำภู
42010058
14
25
5
2
25
นางพัชรียา  จันทะบับภาศรี
ครู
บ้านปากยาง
42010272
15
8
3
3
3
นายอานนท์  ชาวตวันตก
ครู
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
42010059
9
7
1
2
5
นายสุรชัย  แสนประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผือ
42010281
10
10
2
2
4
นางโอภาส  พันธบัวศรี
ครู
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
42010145
6
8
1
1
2
นางบุญเยี่ยม  รินลา
บ้านนาโม้
42010146
4
8
1
1
3
นายธวัชัย ชันทะ
ครู
บ้านหนองผำ
42010030
12
10
4
4
5
นายธงชัย  เหง้าวิชัย
บ้านแก้วเมธี
42010075
9
9
4
5
-
นางพีระวรรณ  วรรณทองสุข
ครู
บ้านหาดคัมภีร์
42010144
7
3
1
2
5
นางจิตราวดีพานิช
ครู
อนุบาลเลย
42010015
15
20
1
4
23
นายศิริ  คณะศิริวงค์
ครู
ชุมชนบ้านเชียงกลม
42010125
8
9
1
1
1
นางแอนนา  ศรีบุรินทร์
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
42010117
8
8
1
2
4
นายโชคชัย แร่นาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยด้าย
42010270
16
6
4
7
10
นายธิติวัฒน์  สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากเนียม
42010140
12
10
2
5
11
นายศิริ  จันทะพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนป่าแดง
42010065
8
12
5
3
6
นายเกรียงศักดิ์  โสมนาวัตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
42010124
13
4
3
3
10
นายยุทธพล ศรีพล
ครู
เพียงหลวง 18
42010112
10
13
5
4
7
นายเกียรติวรรธน์  ป้องปาน
บ้านสวนกล้วย
42010012
4
4
4
4
2
นางสุนิษา  หิรัญโท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านปากเนียม
42010140
12
10
2
2
10
นายนิเวศน์  มณีสิงห์
ครู
บ้านหาดเบี้ย
42010134
6
11
2
2
3
นางไพวรรณีย์  สีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยเหล็ก
42010004
19
15
3
5
4
นางนิศรา   ไชยเพีย
ครู
บ้านธาตุวิทยา
42010097
13
6
2
1
8
นางสาวสิริชุดา  สอนพรหม
ครู
บ้านห้วยตาด
42010079
14
19
2
5
22
นางอรนารถ  สุจิมงคล
ครู
บ้านห้วยม่วง
42010027
11
4
1
1
6
นางทิวาพร รักศิลป์
ครู
บ้านก้างปลา
42010017
14
10
5
6
5
นายพลไชย  พลเพชร
บ้านกกชุมแสง
42010036
1
1
1
1
2
นางโสภาพร  เสนีย์โสตร
บ้านขอนแก่น
42010280
10
8
2
24
10
นางศิริพร  โสภาวัฒน์
ครู
บ้านกกทอง
42010025
10
16
2
1
1
นายลือเดช  ป้องศิริ
ครู
มโนบุเรศรบำรุงการ
42010052
6
5
1
1
2
นายทรงยุทธ  กาญจนโกมล
ครู
บ้านเพียซำพุวิทยา
42010046
6
9
1
2
3
นายเสด็จ  ศรีบุรินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านท่าลี่
42010268
22
2
2
5
9
นายส่งศักดิ์  จันดาศรี
บ้านชมน้อย
42010123
10
9
2
3
2
นายอนนท์  แก้วสมบัติ
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านปากชม
42010132
20
14
3
5
12
นายสุรินทร์  จันทาตีด
บ้านห้วยไค้
42010263
10
4
2
5
4
นายวินัย  ศรีศุภฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบง
42010276
10
5
2
2
10
นางจิรัชญา  ชนะชัย
ครู
บ้านหาดพระ
42010282
5
3
2
2
5
นายประสิทธิ์  ธัญญารักษ์
ครู
บ้านโพนสว่างวังเย็น
42010078
10
6
3
6
3
นางมัตติกา  กนกหงส์
บ้านท่าบม
42010083
16
12
3
7
3
นายกมล  วันหากิจ
ครู
บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่  141
42010085
7
2
1
1
4
นางศิวารัตน์  วรินทรา
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยทราย
42010021
9
9
1
3
4
นางประไพรัตน์  สอนสีดา
บ้านผาแบ่น
42010107
9
12
3
1
3
นางวิยะดา  ภูสีดิน
ครู
อนุบาลเชียงคาน  "ปทุมมาสงเคราะห์"
42010091
27
28
3
7
0
นายพิทักษ์  แสงสีดา ตำแหน่ง ครู
ครู
บ้านนากระเซ็ง
42010286
7
7
4
3
4
นางเฉลิมพร  ราศรีชัย
บ้านเสี้ยว
42010066
7
9
2
3
-
นายสุริยา  หงษ์เวียง
บ้านโนนสว่าง
42010090
11
12
2
1
1
นายสะอ้าน เมืองกลาง
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
42010148
10
12
10
10
8
นางสาวณัฐยา พิมโคตร
บ้านคกเว้า
4210147
8
8
5
6
4
นางสาวณัฎฐยา พิมโคตร
ชุมชนบ้านปากห้วย
42010279
13
11
2
2
5
นางปาริฉัตร  ผูกจิตร
บ้านใหม่
42010104
13
1
1
1
7
นางพนิดา  จันทจร
ครู
บ้านป่าข้าวหลาม
42010037
5
5
2
3
3
นายเชษฐา  นามสกุลแสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยลวงไซ
42010053
5
4
1
1
4
นายประสงค์ สมอออน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยสีเสียด
42010055
9
4
3
1
3
นางรัตติยา  ทองคำ
ครู
บ้านหนองหญ้าไซ
42010026
13
13
1
3
4
นางสาวกนกวรรณ  ยันบัวบาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านคกงิ้ว
42010114
10
10
3
2
7
นายประยงค์  วงษ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำกระโทม
42010267
1
1
1
1
1
นางพัฒนา   ตาสาโรจน์
ครู
บ้านแหล่งควาย
42010041
21
40
3
6
4
นางสาวกัญจรีย์  หิรัญรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านห้วยโตก
42010035
6
5
4
4
1
นางสาวกัญจรีย์  หิรัญรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านท่าดีหมี
42010116
19
6
1
2
1
นายสุรชาติ  จันปัดถา
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์  59
42010086
14
30
13
10
17
นายกรีฑาพล ศรพรหม
ครู
ชุมชนบ้านนาด้วง
42010074
17
9
3
1
6
นางโกศล  กุลกั้ง
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
42010073
17
9
3
1
6
นายสมร  กองกลิ่น
บ้านขอนแก่นหนองบอน
42010032
7
9
3
3
3
นางสุภาพรรณ  สีหะ
บ้านโป่งป่าติ้ว
42010002
11
8
2
2
5
นายชุมพร     แสนประสิทธิ์
บ้านกกดู่
42010008
11
8
1
3
7
นายสุธน สุพรมอินทร์
บ้านห้วยหวาย
42010009
12
21
2
2
2
นายภูพงศ์  พรมภักดิ์
บ้านคกมาด
42010089
8
6
1
1
1
นางสาวณิชา  โคตรมงคล
ครู
บ้านผากลางดง
42010095
21
11
3
3
4
นายคำพัน  แดงมี
บ้านผาพอด
42010100
13
6
3
3
8
นางนิภาพร  นามวงษา
ครู
ไทยรัฐวิทยา96  (ชุมชนบ้านธาตุ)
42010096
17
7
3
3
8
นางรัตนาภา  แสนใจวุฒิ
ครู
บ้านนาป่าหนาด
42010081
9
8
2
4
5
นายเริงศักดิ์  ปางชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพนทอง
42010127
7
7
3
4
2
นางวนิดา  ไมตรีสวัสดิ์
ครู
1060
858
246
307
527

Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | ลงทะเบียน

Points Rules

ประวัติการแบน|ติดต่อเรา|ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑  

2017-3-30 17:51 GMT+7 , Processed in 0.103809 sec., 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

Release 20141225, © 2001-2017 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 441, © 2009-2017 netdepviet.org

Quick Reply To Top Return to the list