Please select To the mobile version | Continue to access the desktop computer version
| |

ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑

 Forgot password?
 ลงทะเบียน
Search
View: 66|Reply: 0

การเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ การซื้อ/การจ้าง

[Copy link]
Post time: 2016-12-27 16:18:42
| Show all posts |Read mode
10. การเบิกค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ การซื้อ/การจ้าง

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้
1.  ขออนุมัติหลักการ ซื้อ/จ้าง โดยแนบในเสนอราคา
2.  บันทึกรายงานการ ซื้อ/จ้าง ของเจ้าหน้าที่พัสดุโดยดําเนินการระเบียบพัสดุผู้มีอํานาจเซ็นอนุมัติซื้อ/จ้างเซ็นอนุมัติประทับ ชื่อ/ตำแหน่ง พร้อมวัน เดือน ปีที่อนุมัติ
3.  เอกสารการก่อหนี้ผูกพัน สัญญาซื้อขาย/จ้าง ใบสั่งซื้อ/จ้าง ต้องกรอกข้อความ ให้ครบถ้วน พร้อมกําหนดวันส่งมอบและอัตราการปรับ (สัญญาจ้างต้องติดอากร แสตมป์ให้ครบถ้วน)
4.  ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกํากับภาษีต้องใช้ต้นฉบับ ผู้ขาย/เจ้าหนี้ : กรอกรายการให้ครบถ้วนตามการก่อหนี้ผูกพันกับส่วนราชการ พร้อมลงชื่อและวันที่ส่งมอบของส่วนราชการ : ตรวจรับของถูกต้องให้ลงชื่อ และวันที่ทุกครั้ง เมื่อรับของ จากผู้ขาย/เจ้าหนี้
5.  ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีชื่อผู้ขาย แสดงชื่อ ที่อยู่ วันที่ขาย
6.  บันทึกตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําบันทึกตรวจรับพัสดุแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้ประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อตรวจรับทุกครั้งร่วมกับกรรมการอื่นๆ ลงลายมือชื่อ อย่างน้อย 2 ใน 3
7.  บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่พัสดุ


Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | ลงทะเบียน

Points Rules

ประวัติการแบน|ติดต่อเรา|ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑  

2017-3-30 17:55 GMT+7 , Processed in 0.074992 sec., 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

Release 20141225, © 2001-2017 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 441, © 2009-2017 netdepviet.org

Quick Reply To Top Return to the list