Please select To the mobile version | Continue to access the desktop computer version
| |

ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑

 Forgot password?
 ลงทะเบียน
Search
View: 206|Reply: 0

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราเกณฑ์ที่กําหนดฯ สำหรับหน่วยงาน สพฐ.

[Copy link]
Post time: 2016-12-27 16:53:37
| Show all posts |Read mode
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง
สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี)
--------------------------
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1.1 ค่าที่พัก
2016-12-27_16-46-57.gif 2016-12-27_16-48-56.gif
1.2 อัตราค่าโดยสารโดยเครื่องบินในประเทศ
2016-12-27_16-46-23.gif

2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน
        ด้วย กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้แก่ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมะสมยิ่งขึ้น
        ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) จึงยกเลิกหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 04002/1262 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
        2.1.1 การพิจารณาอนุมัติการจัดฝึกอบรม / การเข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะเรื่องที่จําเป็น และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
        2.1.2 การกำหนดเจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
        2.1.3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ยกเว้น
        2.1.3.1 ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือ-สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ ว380 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ตามเดิม ดังนี้
                2.1.3.1.1 ค่าเช่าที่พัก
                - การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก
                * พักเดี่ยว ไม่เกิน 2,000.-บาท
                * พักคู่ ไม่เกิน 1,100.-บาท
                - การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข
                * พักเดี่ยวและการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200.-บาท
                * พักคู่ ไม่เกิน 600.-บาท
                2.1.3.1.2 ค่าอาหาร
                * กรณีจัดการฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐทุกระดับการฝึกอบรม เบิกค่าอาหารได้ไม่เกินมื้อละ 150.- บาท ต่อคน
                * กรณีจัดการฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ทุกระดับการฝึกอบรมเบิกค่าอาหารได้ดังนี้
                        ** จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 350.- บาท ต่อวัน
                        ** จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 550.- บาท ต่อวัน
                        ** จัดอาหาร 3 มื้อ เบิกได้ไม่เกิน 750.- บาท ต่อวัน
                2.1.3.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกระดับการฝึกอบรมเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ไม่เกินมื้อละ 50.- บาท ต่อคน
        2.1.3.2 ค่ากระเป้าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราใบละ 150.- บาท
        2.1.3.3 การจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน ซึ่งโดยปกติจะให้บริการเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม เช่น การให้บริการห้องสําหรับการฝึกอบรม หรือ เครื่อง LCD หรือเครื่องโปรเจคเตอร์เป็นต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอให้งดเบิกและหลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ฝึกอบรมที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ / ผู้อํานวยการโรงเรียนแล้วแต่กรณี
        2.1.3.4 การเบิกค่าพาหนะเดินทาง
        * ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโดยอนุโลม และมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศธ 04002/ ว380 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ) ตามเดิม ดังนี้
        * สําหรับกรณีมีการจัดฝึกอบรมมากกว่า 1 วัน การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง – กลับระหว่าง สถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมทุกวันให้เบิกค่าพาหนะประจําทาง

2.2 ค่าใช่จ่ายในการจัดงาน
        การพิจารณาจัดงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงานหรือตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การจัดงานนิทรรศการด้านการศึกษา / การจัดประกวดแข่งขันเกี่ยวกับการศึกษา / การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
        ให้หน่วยงานผู้จักเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัด ดังนี้
2.2.1.  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2.2.2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 50.- บาท ต่อคน
2.2.3.  ค่าอาหารสําหรับการจัดงาน มื้อละไม่เกิน 80.- บาท ต่อคน
2.2.4.  ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในอัตราเดียวกันกับค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2.2.5.  กรณีที่หน่วยงานจัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดให้บางส่วน ให้หน่วยงานที่จัดงานเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช้าที่พัก และค่าพาหนะ ให้กับประธาน แขกผู้มีเกียรติผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้าร่วมงานได้โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ยกเว้น ผู้เข้าร่วมที่เป็นนักเรียน และหรือบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นบุคลากรของรัฐ ให้จ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย และค่าพาหนะ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 19 โดยอนุโลม
2.2.6.  ค่าจ้างเหมาพาหนะสําหรับ รับ – ส่ง ครูและนักเรียนไปร่วมงาน / สำหรับขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน
2.2.7.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่จัดงาน
2.2.8.  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
2.2.9.  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
2.2.10.  ค่าสาธารณูปโภค
2.2.11.  ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการสุขาได้ตามอัตราที่ให้หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ
2.2.12.  ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ
2.2.13.  ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน
2.2.14.  ค่ายาและเวชภัณฑ์
2.2.15.  ค่าสมนาคุณวิทยากร / พิธีกร /ผู้ทําหน้าที่ดําเนินรายการ ในการจัดงานให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยอนุโลม
2.2.16.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือการแข่งขัน
        2.2.16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
                2.2.16.1.1 กรรมการที่เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ 600.- บาทต่อวัน
                2.2.16.1.2 กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินคนละ 1,200.- บาท ต่อวัน
        2.2.16.2 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน 1.500.- บาท
        2.2.16.3 เงินหรือรางวัลผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน
2.2.17.  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน
2.2.18.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดงานภายใต้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายข้างต้น หากหน่วยงานใดไม่สามารถเบิกจ่ายตามอัตราที่กําหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติเป็นกรณีๆ ไป โดยต้องระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการ


Reply

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | ลงทะเบียน

Points Rules

ประวัติการแบน|ติดต่อเรา|ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑  

2017-3-30 17:58 GMT+7 , Processed in 0.088122 sec., 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

Release 20141225, © 2001-2017 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 441, © 2009-2017 netdepviet.org

Quick Reply To Top Return to the list