Please select To the mobile version | Continue to access the desktop computer version
| |

ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑

 Forgot password?
 ลงทะเบียน
Search
View: 3375|Reply: 4

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning)

[Copy link]
Post time: 2015-8-20 08:46:11
| Show all posts |Read mode
กลุ่มที่รับผิดชอบ
 • กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • นายมงคล  คณะศิริวงค์
 • นายธงชัย  โกมลไสย
 • นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม
 • นายมลฑล พร้อมสันเทียะ

1. หลักการและเหตุผล
        การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนำมา ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย
        การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning : DL)  เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology : DLIT)  มาดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า
        แต่ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาเลย เขต 1 ยังถูกนำมาใช้อย่างไม่เต็มที่ ทั้งในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การบำรุง การดูแลรักษาอุปกรณ์ จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.  วัตถุประสงค์
2.1.        เพื่อพัฒนาครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.        เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาให้สามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เบื้องต้น
2.3.        เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.4.        เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง

3. เป้าหมาย
3.1.        เชิงปริมาณ
3.1.1.        ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 169 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.1.2.        บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา จำนวน 13 กลุ่มคุณภาพ ได้รับการพัฒนาด้านการฝึกปฏิบัติการการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.1.3.        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 169 โรงเรียน ได้รับนิเทศ กำกับ ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.1.4.        ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 169 โรงเรียน ได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวาง

3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1.        ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการ และแนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.2.2.        บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา มีทักษะประสบการณ์ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3.2.3.        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับนิเทศ กำกับ ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.4.        ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดได้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวาง

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Reply

Use magic Report

 Author| Post time: 2015-8-20 09:33:31
| Show all posts
mail3.png
ช่องทาง(dlloei)2015-09-03_15-22-25.jpg


ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม
 • กรอกข้อมูลเพื่อรับอีเมล์ สพป.เลย 1 @loei1.go.th  ดาวน์โหลดไฟล์แล้วส่งกลับมาทาง e-Office ถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   UserData2015.xls (45.5 KB, Downloads: 1272)
 • เข้าใช้งานอีเมล์ของ สพป.เลย 1 (@loei1.go.th) Google Apps for Education ได้ที่เว็บไซต์ google.co.th
 • เข้าใช้งานอีเมล์ของ Microsoft Office 365 ได้ที่เว็บไซต์  login.microsoftonline.com
 • คู่มือการใช้งาน Google Apps for Education Suite @loei1.go.th  ทั้งหมดดาวน์โหลดได้ที่  gg.gg/dlloei
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Drive for PC  ได้ที่  https://tools.google.com/dlpage/drive?hl=thPost time: 2015-9-4 05:49:29
| Show all posts

แบบประเมินโครงการ


นำเข้าอีเมล์สมาชิกโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล Distance Learning : DL สพป.เลย ๑
 • รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์   @contacts_GroupMail_class_2.csv (20.75 KB, Downloads: 1207)
 • รุ่นที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์   @contacts_GroupMail_class_2.csv (20.7 KB, Downloads: 1219)

รูปภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล Distance Learning : DL สพป.เลย ๑
เชิญเข้าห้องเรียน Dlloei1 ด้วย Hangouts

ชุมชน Dlthailand@loei1.go.th
11.jpg
http://itec.loei1.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Information Technology for Education Center : itec)
http://www.loei1.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (Loei Primary Educational Service Area Office 1)
 Author| Post time: 2015-9-4 12:30:22
| Show all posts10.jpg
 Author| Post time: 2015-9-5 14:10:01
| Show all posts
บัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
42010093
บ้านน้อย
42010018
บ้านนาบอน
42010266
บ้านชลประทาน
42010062
บ้านท่าบุ่ง
42010282
บ้านหาดพระ
42010090
บ้านโนนสว่าง
42010006
บ้านลาดค้อ
42010038
บ้านโพน
42010069
บ้านกอไร่ใหญ่
42010274
บ้านห้วยเดื่อ
42010285
บ้านห้วยคัง
42010002
บ้านโป่งป่าติ้ว
42010019
บ้านท่าข้าม
42010120
บ้านหัวแก่ง
42010267
บ้านน้ำกระโทม
42010277
บ้านวังเป่ง
42010095
บ้านผากลางดง
42010265
บ้านวังขาม
42010001
บ้านท่าเปิบ
42010088
บ้านแสนสำราญ
42010273
บ้านแก่งม่วง
42010028
บ้านหนองนาทราย
42010119
บ้านสาระแพ
42010085
บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่  141
42010049
บ้านวังแคน
42010073
บ้านราษฎร์ประดิษฐ์
42010283
บ้านน้ำพาน
42010284
บ้านหนองปกติ
42010005
บ้านตูบโกบ
42010147
บ้านคกเว้า
42010036
บ้านกกชุมแสง
42010040
บ้านท่ามะนาว
42010105
บ้านแก่งมี้
42010020
บ้านหัวฝาย
42010281
บ้านหนองผือ
42010009
บ้านห้วยหวาย
42010012
บ้านสวนกล้วย
42010029
บ้านทรัพย์มงคล
42010056
บ้านส้าน
42010116
บ้านท่าดีหมี
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
42010071
บ้านน้ำสวยภักดี
42010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
42010035
บ้านห้วยโตก
42010134
บ้านหาดเบี้ย
42010263
บ้านห้วยไค้
42010280
บ้านขอนแก่น
42010066
บ้านเสี้ยว
42010089
บ้านคกมาด
42010115
บ้านกลาง
42010055
บ้านห้วยสีเสียด
42010275
บ้านน้ำมี
42010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
42010061
บ้านปากหมาก
42010261
บ้านร่องไผ่
42010123
บ้านชมน้อย
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
42010135
บ้านคกไผ่
42010276
บ้านหนองบง
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
42010011
บ้านห้วยกระทิง
42010042
บ้านไร่ทาม
42010065
บ้านโพนป่าแดง
42010130
บ้านห้วยผักกูด
42010140
บ้านปากเนียม
42010270
บ้านห้วยด้าย
42010262
บ้านบวกอ่าง
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
42010286
บ้านนากระเซ็ง
42010003
บ้านไผ่โทน
42010004
บ้านห้วยเหล็ก
42010068
บ้านภูสวรรค์
42010114
บ้านคกงิ้ว
42010146
บ้านนาโม้
42010007
บ้านกำพี้
42010050
บ้านหนองดอกบัว
42010022
บ้านโป่ง
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
42010141
บ้านปากปัด
42010100
บ้านผาพอด
42010037
บ้านป่าข้าวหลาม
42010053
บ้านห้วยลวงไซ
42010087
บ้านหินตั้ง
42010145
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
42010144
บ้านหาดคัมภีร์
42010082
บ้านตาดซ้อ
42010024
บ้านวังยาว
42010081
บ้านนาป่าหนาด
42010084
บ้านนาเบน
42010138
บ้านเลิง
42010027
บ้านห้วยม่วง
42010111
บ้านคกเลา
42010041
บ้านแหล่งควาย
42010099
บ้านห้วยพอด
42010067
บ้านน้ำคิว
42010109
บ้านอุมุง
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
42010023
บ้านนาแขม
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
42010278
บ้านเมี่ยง
42010075
บ้านแก้วเมธี
42010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
42010127
บ้านโพนทอง
42010103
บ้านโพน
42010129
บ้านห้วยนา
42010272
บ้านปากยาง
42010287
ชุมชนบ้านอาฮี
42010083
บ้านท่าบม
42010039
ชุมชนบ้านนาอ้อ
42010143
บ้านห้วยหินขาว
42010033
บ้านติ้วน้อย
42010137
บ้านวังผา
42010030
บ้านหนองผำ
42010112
เพียงหลวง  18
42010096
ไทยรัฐวิทยา  96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
42010094
บ้านสงเปือย
42010026
บ้านหนองหญ้าไซ
42010126
บ้านปางคอม
42010104
บ้านใหม่
42010010
บ้านกกทอง
42010107
บ้านผาแบ่น
42010110
บ้านบุฮม
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
42010260
บ้านโคกใหญ่
42010070
บ้านท่าสวรรค์
42010017
บ้านก้างปลา
42010121
บ้านแก่งปลาปก
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
42010122
บ้านห้วยอาลัย
42010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
42010025
บ้านนาดินดำ
42010108
ห้วยซวกคกเลาใต้
42010128
บ้านคอนสา
42010136
บ้านห้วยบ่อซืน
42010021
บ้านห้วยทราย
42010139
บ้านสงาว
42010031
บ้านนาโป่ง


You have to log in before you can reply Login | ลงทะเบียน

Points Rules

ประวัติการแบน|ติดต่อเรา|ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑  

2017-3-23 17:37 GMT+7 , Processed in 0.099639 sec., 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

Release 20141225, © 2001-2017 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 441, © 2009-2017 netdepviet.org

Quick Reply To Top Return to the list