Please select To the mobile version | Continue to access the desktop computer version
| |

ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑

 Forgot password?
 ลงทะเบียน
Search
View: 3184|Reply: 3

การจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน

[Copy link]
Post time: 2015-10-28 12:08:42
| Show all posts |Read mode
2015-10-28_11-29-14.png

เอกสารประกอบ

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ.  2560
งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดกรอบวงเงินการดำเนินการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560  รวมทั้งสิ้น  1,582,650,000 บาท ดังนี้
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต เขตละ 500,000 บาท รวมงบประมาณ 91,500,000 บาท
 • จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ต้องการจำเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม มีอายุที่เกินกว่า 10 ปี จำนวน 291,150,000 บาท
 • จัดตั้งให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1,200,000,000 บาท
 • ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สำนักบริหารการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

ระดับโรงเรียน
 • ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบายในการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน
 • เสนอขอตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จำเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์
 • เรียงลำดับความสำคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจำเป็นและขาดแคลน ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามลำดับ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)

เอกสารประกอบ

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560
งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 • ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จำนวน  7,700,000,000 บาท
 • จัดตั้งสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ   จำนวน  500,000,000 บาท  โดยตั้งไว้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • จัดตั้งงบประมาณสำหรับอาคารเรียนและอาคารประกอบขนาดใหญ่  ให้โรงเรียนตามความขาดแคลนและจำเป็น โดยพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  800,000,000 บาท (โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณได้ตามความจำเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด)

ระดับโรงเรียน
 • ตรวจสอบ  ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน จำเป็นด้านอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น  ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียน
 • เสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีความขาดแคลน  จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบและเวลาที่กำหนด
 • กรณีขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคาร นอกเหนือแบบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เสนอขอได้เฉพาะอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์ โดยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
       4.1  แบบรูปรายการก่อสร้างต้องมีสถาปนิกตาม พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 และวิศวกรตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551 รับรองโดยแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพ พร้อมรายการประมาณราคารายละเอียดการแบ่งงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 2 ชุด  
       4.2  เหตุผลความจำเป็น
    5. กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทำแผนรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
    6. กรณีมีการขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้คำนวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง เช่น ค่าขนส่งทางรถ ค่าขนส่งทางเรือ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นผู้รับรองค่าขนส่งหรือดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2560 ตามแบบ ปร.4 (พ) และแบบสรุปรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น ที่กำหนดไว้ในคู่มือ

เอกสารประกอบ

สวัสดี
2015-10-28_14-54-00.png

2016-01-19_10-23-39.png
2016-01-19_10-23-10.png

14 ปกตัวอย่างต่างๆ.docx

13.07 KB, Downloads: 3388

Reply

Use magic Report

 Author| Post time: 2015-11-12 15:07:52
| Show all posts
สรุปผลการจัดตั้งคำของบประมาณ ปี 2560 (งบลงทุน)
2015-12-04_6-33-16.png
 Author| Post time: 2016-10-14 10:13:39
| Show all posts
บัญชีของบประมาณที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณ สพป.เลย 1Reply Support Not support

Use magic Report

 Author| Post time: 2016-10-14 10:18:48
| Show all posts
แบบ ปร.4-5-6 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ส่ง สพฐ.

โรงเรียนปกติโรงเรียนพื้นที่สูง
Reply Support Not support

Use magic Report

You have to log in before you can reply Login | ลงทะเบียน

Points Rules

ประวัติการแบน|ติดต่อเรา|ศูนย์จัดการความรู้ สพป.ลย.๑  

2017-3-30 17:52 GMT+7 , Processed in 0.104188 sec., 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

Release 20141225, © 2001-2017 Comsenz Inc.

MultiLingual version, Rev. 441, © 2009-2017 netdepviet.org

Quick Reply To Top Return to the list