เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ 29  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  04:41:47
จำนวนผู้เข้าชม 8,541 ครั้ง

- กลุ่มงานใน สพป.เลย 1
ชื่อเว็บไซต์อีเมล์
สพป.เลย 1www.loei1.go.thinfo@loei1.go.th
กลุ่มอำนวยการdirector.loei1.go.thdirector@loei1.go.th
กลุ่มนโยบายและแผนplan.loei1.go.thplan@loei1.go.th
กลุ่มบริหารงานบุคคลpersonnel.loei1.go.thpersonnel@loei1.go.th
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯsupervisor.loei1.go.thsupervisor@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชนprovate.loei1.go.thprovate@loei1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาprovision.loei1.go.thprovision@loei1.go.th
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์finance.loei1.go.thfinance@loei1.go.th
หน่วยตรวจสอบภายในaudit.loei1.go.thaudit@loei1.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (itec) itec.loei1.go.thitec@loei1.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทร. 0 4281 3112 - 4 ต่อ 9 อีเมล์ itec@loei1.go.th